Odbiory obiektów

Masz pytania, sugestie lub chciałbyś się podzielić informacjami? Napisz do Nas, postaramy się pomóc.
Proszę o wypełnienie wszystkich pól
Dodaj załącznik:
Maksymalna wielko pliku 100 MB
  Zaloguj/Wyloguj Napisz do Nas

  Obowiązki inwestora dotyczące odbioru obiektów 

  Inwestor, na którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, na podstawie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca1994 r - Prawo budowlane ((J.t.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1529, z 2018 r. poz. 12), jest zobowiązany zawiadomić, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych organy: 

  1. Państwowej Inspekcji Sanitarnej

  2. Państwowej Straży Pożarnej

  o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. Organy wymienione powyżej zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym.

  Organem PSP jest Komendant Powiatowy PSP w Ciechanowie, który w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, po przeprowadzeniu czynności kontrolno- rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zajmuje pisemne stanowisko, stwierdzając zgodność lub nie, wykonania obiektu z dokumentacją techniczno-budowlaną.

  Niezajęcie stanowiska przez ww. organy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, traktuje się jak niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag.

  Obiekty budowlane podlegające czynnościom odbiorowym 

  Czynnościom odbiorowym realizowanym przez Państwową Straż Pożarną podlegają obiekty, które zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 2117) wymagają uzgodnienia z Rzeczoznawcą ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych projektów budowlanych.

  Ponadto obiekty w stosunku, do których w decyzji pozwolenia na budowę został nałożony obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie przez inwestora. Obiektami taki zgodnie z Prawem Budowlanym są:

  Art. 55. 1. Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli:

  1) na budowę obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii:

  a) V, IX–XVI,

  b) XVII – z wyjątkiem warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych i garaży do pięciu stanowisk włącznie,

  c) XVIII – z wyjątkiem obiektów magazynowych: budynki składowe, chłodnie, hangary i wiaty, a także budynków kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego,

  d) XX,

  e) XXII – z wyjątkiem placów składowych, postojowych i parkingów,

  f) XXIV – z wyjątkiem stawów rybnych,

  g) XXVII – z wyjątkiem jazów, wałów przeciwpowodziowych, opasek i ostróg brzegowych oraz rowów melioracyjnych,

  h) XXVIII–XXX

  – o których mowa w załączniku do ustawy;

  2) zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 49 ust. 5 albo art. 51 ust. 4;

  Ocena obiektu budowlanego 

  Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych związanych z odbiorem określa Art. 23 ust. 3 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o PSP ((J.t.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1204; zm.: Dz. U. z 2017r. poz. 1321 i 1567, z 2018 r. poz. 106) . Czynności te obejmują: 

  1. ocenę zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym, 
  2. ocenę zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym. 

  Kontrolujący strażak sprawdza dokumentację przedstawioną przez inwestora W czasie sprawdzania dokumentów kontrolujący zwraca uwagę czy zostały w nich zawarte jednoznaczne stwierdzenia informujące, że dany system w sposób właściwy spełnia swoje zadanie, a stan urządzenia (instalacji) jest zgodny z obowiązującymi wymogami. Istotne jest także sprawdzenie, czy próby techniczne przeprowadzono z zachowaniem wymagań zawartych w normie. 

  Czynności kontrolno-rozpoznawcze w przekazywanym obiekcie budowlanym obejmują również sprawdzenie praktycznego wdrożenia zasad ochrony przeciwpożarowej określonych w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ze szczególnym uwzględnieniem praktycznej znajomości przez personel zasad ewakuacji ludzi na wypadek zagrożenia, jak też sprawdzenie przygotowania obiektu do działań ratowniczych, w tym: 

  • prawidłowości rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego, jego dostępności, 
  • oznakowania miejsc lokalizacji podręcznego sprzętu gaśniczego, 
  • oznakowania dróg i wyjść ewakuacyjnych, 
  • kompletności wyposażenia i prawidłowości oznakowania hydrantów wewnętrznych, 
  • dróg pożarowych, 
  • oznakowania miejsc składowania materiałów pożarowo niebezpiecznych, 
  • sprawności oświetlenia bezpieczeństwa (awaryjnego, ewakuacyjnego), 
  • umiejscowienia przeciwpożarowych wyłączników prądu. 

  Procedura podjęcia czynności odbiorowych 

  Czynności kontrolno-rozpoznawcze prowadzane są przez funkcjonariuszy PSP na złożony wniosek właściciela, inwestora lub użytkownika obiektu budowlanego w związku z zamiarem przystąpienia do jego użytkowania (art. 56 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane”). 

  Wzór podania o odbiór obiektu budowlanego - plik do dobrania:

  Inwestor powinien umożliwić funkcjonariuszowi PSP przeprowadzającemu czynności odbiorowe porównanie wykonanego obiektu budowlanego i znajdujących się w nim rozwiązań technicznych mających wpływ na bezpieczeństwo pod względem przepisów przeciwpożarowych z projektem budowlanym oraz przedstawić poniższe dokumenty: 

  1. projekt architektoniczno-budowlany obiektu budowanego będącego przedmiotem odbioru, 
  2. decyzję urzędową na podstawie, której został zatwierdzony projekt budowlany i wydane stosowne pozwolenie na budowę danego obiektu budowlanego, 
  3. oświadczenie kierownika budowy stwierdzające, że obiekt budowlany został wykonany zgodnie z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami. 
  4. protokoły z wewnętrznych prób sprawności technicznej i skuteczności działania oraz odbiorów technicznych urządzeń (instalacji) mających wpływ na bezpieczeństwo m.in.: odpowiednie aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia do użytkowania, certyfikaty zgodności na wyroby, urządzenia zastosowane w obiekcie budowlanym mające istotny wpływ na bezpieczeństwo pożarowe. 
   1. instalacji elektrycznej, 
   2. instalacji odgromowej, 
   3. instalacji wentylacyjno-kominowej, 
   4. instalacji gazowej, 
   5. sieci hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych, 
   6. instalacji stałych urządzeń gaśniczych, 
   7. instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego, 
   8. instalacji i urządzeń oddymiających, 
   9. instalacji oświetlenia awaryjnego (bezpieczeństwa, ewakuacyjnego). 

  Wynik czynności odbiorowych 

  Po zakończeniu czynności odbiorowych przedstawiciel PSP sporządza protokół dokumentujący ustalenia z kontroli. Kopię protokołu pozostawia kontrolowanemu, a oryginał przedstawia Komendantowi Powiatowemu PSP. Ustalenia te stanowią podstawę do zajęcia stanowiska przez Komendanta Powiatowego PSP odnośnie wykonania obiektu zgodnie z projektem budowlanym oraz wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

   

  Obowiązujący wzór zawiadomienia o zakończeniu budowy

  ...................................................................               ....................................., ..........................

  ..................................................................

                        (inwestor)

  ..................................................................    

                (telefon kontaktowy)                                                       

  Komenda Powiatowa

  Państwowej Straży Pożarnej

  w ….

  ZAWIADOMIENIE

              Na podstawie art. 56 ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 i 1529)

  zawiadamiam o zakończeniu budowy:

  ………………………………………………………………………………………………….

  (nazwa obiektu – inwestycji)

  ………………………………………………………………………………………………….

  (adres)

  ………………………………………………………………………………………………….

  (nr działki budowlanej w obrębie nr)

  i zamiarze przystąpienia do użytkowania w celu zajęcia zgodnie z właściwością stanowiska w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.

  Dane o obiekcie zawarte w projekcie budowlanym:

  Wysokość obiektu

  [m]

  powierzchnia całkowita

  [m2]

  kubatura

  [m3]:

  kwalifikacja pożarowa (ZL (I-V), PM, IN) gęstość obciążenia ogniowego (dla PM)
  liczba kondygnacji w tym kondygnacji podziemnych
  przewidywana liczba osób w obiekcie zagrożenie wybuchem tak/nie*
  uzgodnienie projektu budowlanego przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych tak/nie*

  Informacja o uzyskanych odstępstwach od przepisów (m.in. data wydania i nr postanowienia KW PSP):

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                  

  Informacja dotycząca garażu: brak* podziemny* nadziemny* otwarty* zamknięty*
  liczba kondygnacji powierzchnia [m2]: liczba miejsc postojowych

             

                                                                                ……………………………………

                                                                                                    (podpis wnioskodawcy)

  Załączniki:

  1. Kserokopia decyzji pozwolenia na budowę*
  2. Kserokopia oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu budowy*
  3. Pełnomocnictwo (w przypadku zastępstwa)*

  Akcje informacyjne

  Kampania Społeczna MSWiA promująca szacunek dla Flagi RP i Hymnu RP

  flaga

  ...................................

  grafika

  ...................................

  Logo coRozstrzygnięcie KONKURSU

  ...................................

  "Każdy adres-kazdy adres-jest ważny"

  ...................................

  nie dla czadu...................................

   

  ...................................

  fajerwerki poradnik

  Ostrzeżenia pogody


  Zmiana 1Zmiana 2Zmiana 3
  trwa inicjalizacja, prosze czekac...Content marketing

  Licznik odwiedzin


  228375

  Dziś:123
  Ten miesiąc:4,289
  Poprzedni miesiąc:4,452

  STATYSTYKA ZDARZEŃ
  Ilość interwencji na dzień:
  23-05-2018
  Ogółem 388
  Pożary 158
  Miejscowe zagrożenia 205
  Alarmy fałszywe 25
  Ciechanów