Odbiory obiektów

Masz pytania, sugestie lub chciałbyś się podzielić informacjami? Napisz do Nas, postaramy się pomóc.
Proszę o wypełnienie wszystkich pól
Dodaj załącznik:
Maksymalna wielko pliku 100 MB
  Zaloguj/Wyloguj Napisz do Nas

  Obowiązki inwestora dotyczące odbioru obiektów 

  Inwestor, na którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, na podstawie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca1994 r - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 ze zm.), jest zobowiązany zawiadomić, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych organy: 

  1. Inspekcji Ochrony Środowiska

  2. Państwowej Inspekcji Sanitarnej

  3. Państwowej Inspekcji Pracy

  4. Państwowej Straży Pożarnej

  o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. Organy wymienione powyżej zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym.

           Odnośnie PSP organem jest Komenda Powiatowa PSP w Ciechanowie, która w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, po przeprowadzeniu czynności kontrolno- rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zajmuje stanowisko w formie pisma, stwierdzając zgodność lub nie, wykonania obiektu z dokumentacją techniczno-budowlaną. Nie zajęcie stanowiska w ww. terminie traktowane jest jako nie zgłoszenie sprzeciwu lub uwag. 

   

  Obiekty budowlane podlegające czynnościom odbiorowym 

  Czynnościom odbiorowym realizowanym przez Państwową Straż Pożarną podlegają obiekty, które zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121 z 2003r., poz. 1137) wymagają uzgodnienia z Rzeczoznawcą ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych projektów budowlanych oraz obiekty w stosunku, do których w decyzji pozwolenia na budowę został nałożony obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie przez inwestora. 

   

  Ocena obiektu budowlanego 

  Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych związanych z odbiorem określa Art. 23 ust. 3 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o PSP ( Dz. U. z 2005 r. Nr 100, poz.  836 z późn. zm.) . Czynności te obejmują: 

  1. ocenę zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym, 
  2. ocenę zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym. 

  Kontrolujący strażak sprawdza dokumentację przedstawioną przez inwestora zgodnie z art. 57 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane” (Dz.U Nr 80z 2003 r., poz 718 z późn. zm.). W czasie sprawdzania dokumentów kontrolujący zwraca uwagę czy zostały w nich zawarte jednoznaczne stwierdzenia informujące, że dany system w sposób właściwy spełnia swoje zadanie, a stan urządzenia (instalacji) jest zgodny z obowiązującymi wymogami. Istotne jest także sprawdzenie, czy próby techniczne przeprowadzono z zachowaniem wymagań zawartych w normie. 

  Czynności kontrolno-rozpoznawcze w przekazywanym obiekcie budowlanym obejmują również sprawdzenie praktycznego wdrożenia zasad ochrony przeciwpożarowej określonych w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ze szczególnym uwzględnieniem praktycznej znajomości przez personel zasad ewakuacji ludzi na wypadek zagrożenia, jak też sprawdzenie przygotowania obiektu do działań ratowniczych, w tym: 

  • prawidłowości rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego, jego dostępności, 
  • oznakowania miejsc lokalizacji podręcznego sprzętu gaśniczego, 
  • oznakowania dróg i wyjść ewakuacyjnych, 
  • kompletności wyposażenia i prawidłowości oznakowania hydrantów wewnętrznych, 
  • dróg pożarowych, 
  • oznakowania miejsc składowania materiałów pożarowo niebezpiecznych, 
  • sprawności oświetlenia bezpieczeństwa (awaryjnego, ewakuacyjnego), 
  • umiejscowienia przeciwpożarowych wyłączników prądu. 

  Procedura podjęcia czynności odbiorowych 

  Czynności kontrolno-rozpoznawcze prowadzane są przez funkcjonariuszy PSP na złożony wniosek właściciela, inwestora lub użytkownika obiektu budowlanego w związku z zamiarem przystąpienia do jego użytkowania (art. 56 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane” - Dz.U Nr 80z 2003 r., poz 718 z późn. zm.). 

  Wzór podania o odbiór obiektu budowlanego - plik do dobrania:

  Inwestor powinien umożliwić funkcjonariuszowi PSP przeprowadzającemu czynności odbiorowe porównanie wykonanego obiektu budowlanego i znajdujących się w nim rozwiązań technicznych mających wpływ na bezpieczeństwo pod względem przepisów przeciwpożarowych z projektem budowlanym oraz przedstawić poniższe dokumenty: 

  1. projekt architektoniczno-budowlany obiektu budowanego będącego przedmiotem odbioru, 
  2. decyzję urzędową na podstawie, której został zatwierdzony projekt budowlany i wydane stosowne pozwolenie na budowę danego obiektu budowlanego, 
  3. oświadczenie kierownika budowy stwierdzające, że obiekt budowlany został wykonany zgodnie z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami. 
  4. protokoły z wewnętrznych prób sprawności technicznej i skuteczności działania oraz odbiorów technicznych urządzeń (instalacji) mających wpływ na bezpieczeństwo m.in.: odpowiednie aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia do użytkowania, certyfikaty zgodności na wyroby, urządzenia zastosowane w obiekcie budowlanym mające istotny wpływ na bezpieczeństwo pożarowe. 
   1. instalacji elektrycznej, 
   2. instalacji odgromowej, 
   3. instalacji wentylacyjno-kominowej, 
   4. instalacji gazowej, 
   5. sieci hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych, 
   6. instalacji stałych urządzeń gaśniczych, 
   7. instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego, 
   8. instalacji i urządzeń oddymiających, 
   9. instalacji oświetlenia awaryjnego (bezpieczeństwa, ewakuacyjnego). 
  5. odpowiednie aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia do użytkowania, certyfikaty zgodności na wyroby, urządzenia zastosowane w obiekcie budowlanym mające istotny wpływ na bezpieczeństwo pożarowe.

  Wynik czynności odbiorowych 

  Po zakończeniu czynności odbiorowych przedstawiciel PSP sporządza protokół dokumentujący ustalenia z kontroli. Kopię protokołu pozostawia kontrolowanemu, a oryginał przedstawia Komendantowi Powiatowemu PSP. Ustalenia te stanowią podstawę do zajęcia stanowiska przez Komendanta Powiatowego PSP odnośnie wykonania obiektu zgodnie z projektem budowlanym oraz wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

  Akcje informacyjne

  Kampania Społeczna MSWiA promująca szacunek dla Flagi RP i Hymnu RP

  flaga

  ...................................

  grafika

  ...................................

  Logo coRozstrzygnięcie KONKURSU

  ...................................

  "Każdy adres-kazdy adres-jest ważny"

  ...................................

  nie dla czadu...................................

   

  ...................................

  fajerwerki poradnik

  Ostrzeżenia pogody


  Zmiana 1Zmiana 2Zmiana 3
  trwa inicjalizacja, prosze czekac...Content marketing

  Licznik odwiedzin


  216516

  Dziś:99
  Ten miesiąc:2,838
  Poprzedni miesiąc:5,727

  STATYSTYKA ZDARZEŃ
  Ilość interwencji na dzień:
  17-03-2018
  Ogółem 169
  Pożary 68
  Miejscowe zagrożenia 88
  Alarmy fałszywe 13
  Ciechanów