Odbiory obiektów
Zaloguj/Wyloguj Napisz do Nas

Obowiązki inwestora dotyczące odbioru obiektów 

Inwestor, na którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, na podstawie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca1994 r - Prawo budowlane ((J.t.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1529, z 2018 r. poz. 12), jest zobowiązany zawiadomić, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych organy: 

1. Państwowej Inspekcji Sanitarnej

2. Państwowej Straży Pożarnej

o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. Organy wymienione powyżej zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym.

Organem PSP jest Komendant Powiatowy PSP w Ciechanowie, który w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, po przeprowadzeniu czynności kontrolno- rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zajmuje pisemne stanowisko, stwierdzając zgodność lub nie, wykonania obiektu z dokumentacją techniczno-budowlaną.

Niezajęcie stanowiska przez ww. organy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, traktuje się jak niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag.

Obiekty budowlane podlegające czynnościom odbiorowym 

Czynnościom odbiorowym realizowanym przez Państwową Straż Pożarną podlegają obiekty, które zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 2117) wymagają uzgodnienia z Rzeczoznawcą ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych projektów budowlanych.

Ponadto obiekty w stosunku, do których w decyzji pozwolenia na budowę został nałożony obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie przez inwestora. Obiektami taki zgodnie z Prawem Budowlanym są:

Art. 55. 1. Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli:

1) na budowę obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii:

a) V, IX–XVI,

b) XVII – z wyjątkiem warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych i garaży do pięciu stanowisk włącznie,

c) XVIII – z wyjątkiem obiektów magazynowych: budynki składowe, chłodnie, hangary i wiaty, a także budynków kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego,

d) XX,

e) XXII – z wyjątkiem placów składowych, postojowych i parkingów,

f) XXIV – z wyjątkiem stawów rybnych,

g) XXVII – z wyjątkiem jazów, wałów przeciwpowodziowych, opasek i ostróg brzegowych oraz rowów melioracyjnych,

h) XXVIII–XXX

– o których mowa w załączniku do ustawy;

2) zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 49 ust. 5 albo art. 51 ust. 4;

Ocena obiektu budowlanego 

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych związanych z odbiorem określa Art. 23 ust. 3 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o PSP ((J.t.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1204; zm.: Dz. U. z 2017r. poz. 1321 i 1567, z 2018 r. poz. 106) . Czynności te obejmują: 

 1. ocenę zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym, 
 2. ocenę zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym. 

Kontrolujący strażak sprawdza dokumentację przedstawioną przez inwestora W czasie sprawdzania dokumentów kontrolujący zwraca uwagę czy zostały w nich zawarte jednoznaczne stwierdzenia informujące, że dany system w sposób właściwy spełnia swoje zadanie, a stan urządzenia (instalacji) jest zgodny z obowiązującymi wymogami. Istotne jest także sprawdzenie, czy próby techniczne przeprowadzono z zachowaniem wymagań zawartych w normie. 

Czynności kontrolno-rozpoznawcze w przekazywanym obiekcie budowlanym obejmują również sprawdzenie praktycznego wdrożenia zasad ochrony przeciwpożarowej określonych w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ze szczególnym uwzględnieniem praktycznej znajomości przez personel zasad ewakuacji ludzi na wypadek zagrożenia, jak też sprawdzenie przygotowania obiektu do działań ratowniczych, w tym: 

 • prawidłowości rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego, jego dostępności, 
 • oznakowania miejsc lokalizacji podręcznego sprzętu gaśniczego, 
 • oznakowania dróg i wyjść ewakuacyjnych, 
 • kompletności wyposażenia i prawidłowości oznakowania hydrantów wewnętrznych, 
 • dróg pożarowych, 
 • oznakowania miejsc składowania materiałów pożarowo niebezpiecznych, 
 • sprawności oświetlenia bezpieczeństwa (awaryjnego, ewakuacyjnego), 
 • umiejscowienia przeciwpożarowych wyłączników prądu. 

Procedura podjęcia czynności odbiorowych 

Czynności kontrolno-rozpoznawcze prowadzane są przez funkcjonariuszy PSP na złożony wniosek właściciela, inwestora lub użytkownika obiektu budowlanego w związku z zamiarem przystąpienia do jego użytkowania (art. 56 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane”). 

Wzór podania o odbiór obiektu budowlanego - plik do dobrania:

Inwestor powinien umożliwić funkcjonariuszowi PSP przeprowadzającemu czynności odbiorowe porównanie wykonanego obiektu budowlanego i znajdujących się w nim rozwiązań technicznych mających wpływ na bezpieczeństwo pod względem przepisów przeciwpożarowych z projektem budowlanym oraz przedstawić poniższe dokumenty: 

 1. projekt architektoniczno-budowlany obiektu budowanego będącego przedmiotem odbioru, 
 2. decyzję urzędową na podstawie, której został zatwierdzony projekt budowlany i wydane stosowne pozwolenie na budowę danego obiektu budowlanego, 
 3. oświadczenie kierownika budowy stwierdzające, że obiekt budowlany został wykonany zgodnie z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami. 
 4. protokoły z wewnętrznych prób sprawności technicznej i skuteczności działania oraz odbiorów technicznych urządzeń (instalacji) mających wpływ na bezpieczeństwo m.in.: odpowiednie aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia do użytkowania, certyfikaty zgodności na wyroby, urządzenia zastosowane w obiekcie budowlanym mające istotny wpływ na bezpieczeństwo pożarowe. 
  1. instalacji elektrycznej, 
  2. instalacji odgromowej, 
  3. instalacji wentylacyjno-kominowej, 
  4. instalacji gazowej, 
  5. sieci hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych, 
  6. instalacji stałych urządzeń gaśniczych, 
  7. instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego, 
  8. instalacji i urządzeń oddymiających, 
  9. instalacji oświetlenia awaryjnego (bezpieczeństwa, ewakuacyjnego). 

Wynik czynności odbiorowych 

Po zakończeniu czynności odbiorowych przedstawiciel PSP sporządza protokół dokumentujący ustalenia z kontroli. Kopię protokołu pozostawia kontrolowanemu, a oryginał przedstawia Komendantowi Powiatowemu PSP. Ustalenia te stanowią podstawę do zajęcia stanowiska przez Komendanta Powiatowego PSP odnośnie wykonania obiektu zgodnie z projektem budowlanym oraz wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

 

Obowiązujący wzór zawiadomienia o zakończeniu budowy

..................................................................

                      (inwestor)

..................................................................    

              (telefon kontaktowy)                                                       

                                                                                                                                                                Komenda Powiatowa

                                                                                                                                                               Państwowej Straży Pożarnej

                                                                                                                                                               w Ciechanowie

 

                                                                                                                                                       ZAWIADOMIENIE

            Na podstawie art. 56 ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170.)

zawiadamiam o zakończeniu budowy:

………………………………………………………………………………………………….

(nazwa obiektu – inwestycji)

………………………………………………………………………………………………….

(adres)

………………………………………………………………………………………………….

(nr działki budowlanej w obrębie nr)

i zamiarze przystąpienia do użytkowania w celu zajęcia zgodnie z właściwością stanowiska w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.

Dane o obiekcie zawarte w projekcie budowlanym:

Wysokość obiektu

[m]

 

powierzchnia całkowita

[m2]

 

kubatura

[m3]:

 

kwalifikacja pożarowa (ZL (I-V), PM, IN)

 

gęstość obciążenia ogniowego (dla PM)

 

liczba kondygnacji

 

w tym kondygnacji podziemnych

 

przewidywana liczba osób w obiekcie

 

zagrożenie wybuchem

tak/nie*

uzgodnienie projektu budowlanego przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

tak/nie*

Informacja o uzyskanych odstępstwach od przepisów (m.in. data wydania i nr postanowienia KW PSP):

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

Informacja dotycząca garażu:

brak*

podziemny*

nadziemny*

otwarty*

zamknięty*

liczba kondygnacji

 

powierzchnia [m2]:

 

liczba miejsc postojowych

 

           

                                                                              ……………………………………

                                                                                                  (podpis wnioskodawcy)

Załączniki:

 1. Kserokopia decyzji pozwolenia na budowę*

 2. Kserokopia oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu budowy*

 3. Pełnomocnictwo (w przypadku zastępstwa)*

Akcje informacyjne

koo ratunkowe

 

STOP POAROM TRAW

 

naglowek KRCI MNIE BEZPIECZESTWO

 

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!

czujka

...................................

 

 

 

"Każdy adres-kazdy adres-jest ważny"

...................................

nie dla czadu

 

 

 

Ostrzeżenia pogody

Statystyka zdarzeń

STATYSTYKA ZDARZEŃ
Ilość interwencji na dzień:
30-09-2020
Ogółem 1138
Pożary 213
Miejscowe zagrożenia 887
Alarmy fałszywe 38

Licznik odwiedzin


372978

Dziś:13
Ten miesiąc:4,044
Poprzedni miesiąc:3,696

Ciechanów