Przepisy

Masz pytania, sugestie lub chciałbyś się podzielić informacjami? Napisz do Nas, postaramy się pomóc.
Proszę o wypełnienie wszystkich pól
Dodaj załącznik:
Maksymalna wielko pliku 100 MB
  Zaloguj/Wyloguj Napisz do Nas

  Wyciąg z przepisów dotyczących przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych.

   

   

  U S T A W A

  z dnia 24 sierpnia 1991 r.

   o Państwowej Straży Pożarnej.

   (J.t.: Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 z późniejszymi zmianami)

  Art. 23. 1. W celu rozpoznawania zagrożeń, realizacji nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz przygotowania do działań ratowniczych Państwowa Straż Pożarna przeprowadza czynności kontrolno-rozpoznawcze oraz ćwiczenia.

  2. Czynności kontrolno-rozpoznawcze są przeprowadzane na podstawie:

  1) rocznego planu czynności kontrolno-rozpoznawczych;

  2) zgłoszenia zakładu o zwiększonym albo dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej, o którym mowa w art. 250 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.);

  3) zlecenia starosty, o którym mowa w art. 35 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym;

  4) polecenia sądu, prokuratora lub Najwyższej Izby Kontroli;

  5) zgłoszenia obiektu, dla którego przepisy prawa wymagają wydania przez organy Państwowej Straży Pożarnej opinii lub zajęcia przez nie stanowiska w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

  6) zawiadomienia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o stwierdzeniu zagrożenia życia lub zdrowia, niebezpieczeństwa powstania szkód majątkowych w znacznych rozmiarach lub naruszenia środowiska, o którym mowa w art. 78 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z późn. zm.);

  7) wystąpienia istotnych nowych okoliczności w zakresie stanu bezpieczeństwa na terenie działania komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej.

  3. Czynności kontrolno-rozpoznawcze są przeprowadzane w zakresie:

  1) kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;

  2) oceny zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym;

  3) oceny zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym;

  4) ustalania spełnienia wymogów bezpieczeństwa w zakładzie stwarzającym zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;

  5) rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;

  6) rozpoznawania innych miejscowych zagrożeń;

  7) wstępnego ustalania nieprawidłowości, które przyczyniły się do powstania pożaru oraz okoliczności jego rozprzestrzenienia się;

  8) zbierania informacji niezbędnych do wykonania analizy poważnej awarii przemysłowej i formułowania zaleceń dla prowadzącego zakład.

  4. Prawo do przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych mają strażacy upoważnieni przez właściwego komendanta Państwowej Straży Pożarnej.

  5. Czynności kontrolno-rozpoznawcze mogą być przeprowadzane przez inne osoby upoważnione przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

  6. Strażacy, o których mowa w ust. 4, w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów przeciwpożarowych mają prawo do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego.

  7. Czynności kontrolno-rozpoznawcze mogą być przeprowadzane po doręczeniu kontrolowanemu upoważnienia do przeprowadzenia tych czynności przynajmniej na 7 dni, a w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 5, przynajmniej na 3 dni — przed terminem ich rozpoczęcia. Upoważnienie może być doręczone kontrolowanemu w chwili przystąpienia do czynności kontrolno-rozpoznawczych, jeżeli powzięto informację o możliwości występowania w miejscu ich przeprowadzania zagrożenia życia ludzi lub bezpośredniego niebezpieczeństwa powstania pożaru.

  9. W chwili przystąpienia do czynności kontrolno-rozpoznawczych upoważnieni do przeprowadzania tych czynności, zwani dalej „kontrolującymi”, okazują kontrolowanemu: strażak — legitymację służbową, a inna osoba — dokument tożsamości.

  10. Kontrolowany jest obowiązany umożliwić kontrolującemu przeprowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych, a w tym:

  1) udzielić niezbędnych informacji i wyjaśnień w sprawach objętych zakresem tych czynności oraz wyrazić zgodę na sporządzenie dokumentacji fotograficznej;

  2) umożliwić dostęp do obiektów, urządzeń i innych składników majątkowych, w stosunku do których mają być przeprowadzone czynności;

  3) zapewnić wgląd w dokumentację i prowadzone ewidencje objęte zakresem czynności;

  4) umożliwić sporządzenie kopii niezbędnych dokumentów;

  5) zapewnić warunki do pracy, w tym, w miarę możliwości, samodzielne pomieszczenie i miejsce do przechowywania dokumentów;

  6) udostępnić środki łączności i inne konieczne środki techniczne, jakimi dysponuje, w zakresie niezbędnym do przeprowadzania czynności.

  11. Kontrolujący ma prawo wstępu do wszystkich obiektów i pomieszczeń, chyba że stanowią one część mieszkalną lub ich właścicielami albo zarządzającymi są:

  1) komórki lub jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowane, Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne lub Straż Graniczna;

  2) obce misje dyplomatyczne, urzędy konsularne albo inne instytucje międzynarodowe korzystające z immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych.

  12. Kontrolujący podlega obowiązującym w obiektach i pomieszczeniach kontrolowanego przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy, o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie przeciwpożarowej. Kontrolujący nie podlega przeszukaniu przewidzianemu w regulaminie ochrony obiektów i pomieszczeń kontrolowanego.

  13. Z ustaleń dokonanych w toku czynności kontrolno-rozpoznawczych kontrolujący sporządza protokół, który podpisują kontrolujący oraz kontrolowany albo osoba przez niego upoważniona.

  14. Kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona mają prawo wniesienia zastrzeżeń do protokołu przed jego podpisaniem.

  15. W razie odmowy podpisania protokołu przez kontrolowanego albo osobę, o której mowa w ust. 14, kontrolujący czyni o tym wzmiankę w protokole.

  16. Kontrolujący doręcza oryginał protokołu bez zbędnej zwłoki właściwemu miejscowo komendantowi powiatowemu (miejskiemu) Państwowej Straży Pożarnej. Kopię protokołu kontrolujący doręcza kontrolowanemu lub osobie przez niego upoważnionej.

  Art. 26. 1. Komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej, w razie stwierdzenia naruszenia przepisów przeciwpożarowych, uprawniony jest w drodze decyzji administracyjnej do:

  1) nakazania usunięcia stwierdzonych uchybień w ustalonym terminie;

  2) wstrzymania robót (prac), zakazania używania maszyn, urządzeń lub środków transportowych oraz eksploatacji pomieszczeń, obiektów lub ich części, jeżeli stwierdzone uchybienia mogą powodować zagrożenie życia ludzi lub bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru.

  2. Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

  Art. 27. Organem odwoławczym od decyzji, o których mowa w art. 26, jest komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

   

   

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

  z dnia 24 października 2005 r.

  w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych

  przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną

  (Dz. U. Nr 225, poz. 1934)

   § 4. Czynności prowadzone są w siedzibie kontrolowanego oraz w miejscach i czasie wykonywania jego zadań, a jeżeli powzięto informację o możliwości wystąpienia zagrożenia życia ludzi lub bezpośredniego niebezpieczeństwa powstania pożaru — również w dniach wolnych od pracy i poza godzinami pracy.

  § 5. Kontrolowany wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 23 ust. 10 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, natychmiast po zażądaniu ich wykonania przez kontrolującego, chyba że nie jest to możliwe ze względu na okoliczności przeprowadzania czynności; w takim przypadku obowiązki te kontrolowany wykonuje w terminie wyznaczonym przez kontrolującego.

  § 6. Kontrolujący może żądać od kontrolowanego udzielenia mu ustnych lub pisemnych informacji lub wyjaśnień w sprawach objętych zakresem przeprowadzanych czynności.

  § 7. 1. Każdy może złożyć kontrolującemu ustne lub pisemne oświadczenie dotyczące spraw objętych zakresem przeprowadzanych czynności.

  2. Kontrolujący nie może odmówić przyjęcia i udokumentowania oświadczenia, jeżeli ma ono związek z zakresem prowadzonych czynności.

  § 8. 1. Przy czynnościach może być obecny, za zgodą kontrolującego, kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona na piśmie, a także inne osoby przybrane w charakterze świadków.

  2. Kontrolujący może odmówić zgody, o której mowa w ust. 1, jeżeli jej udzielenie mogłoby spowodować opóźnienie lub znaczne utrudnienie przeprowadzenia czynności.

  3. Kontrolujący odmawia zgody, o której mowa w ust. 1, jeżeli jej udzielenie naruszałoby przepisy o ochronie informacji niejawnych.

  § 9. 1. Kontrolujący ustala stan faktyczny na podstawie zebranych w toku czynności materiałów dowodowych.

  2. Do materiałów dowodowych, o których mowa w ust. 1, zalicza się w szczególności:

  1) dokumenty;

  2) informacje i wyjaśnienia kontrolowanego lub jego pracowników;

  3) wyniki prób potwierdzających prawidłowość działania urządzeń przeciwpożarowych.

  § 10. 1. Z ustaleń dokonanych w toku czynności kontrolujący sporządza niezwłocznie, w sposób uporządkowany, zwięzły i przejrzysty, protokół.

  2. Protokół z czynności powinien zawierać:

  1) oznaczenie podstawy prawnej przeprowadzonych czynności;

  2) stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko kontrolującego;

  3) miejsce i termin przeprowadzenia czynności;

  4) nazwę (nazwisko) oraz adres lub siedzibę kontrolowanego, a także imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania lub prowadzenia spraw kontrolowanego;

  5) informacje, kto i w jakim charakterze był obecny przy czynnościach;

  6) wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń;

  7) określenie zakresu czynności oraz opis stanu faktycznego, będącego przedmiotem czynności, sporządzony tak, aby uwzględniał odpowiednio:

  a) niezgodności z przepisami przeciwpożarowymi,

  b) niezgodności rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej,

  c) niezgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym — pod względem ochrony przeciwpożarowej,

  d) warunki wpływające na spełnienie wymogów bezpieczeństwa w zakładzie stwarzającym zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,

  e) wyniki rozpoznawania możliwości i warunków do prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,

  f) wyniki rozpoznawania innych miejscowych zagrożeń,

  g) przyczyny powstania i okoliczności rozprzestrzeniania się pożaru,

  h) przyczyny powstania, okoliczności rozprzestrzenienia się oraz skutki poważnej awarii przemysłowej, z uwzględnieniem rodzaju i ilości substancji niebezpiecznych, które przedostały się do środowiska;

  8) opis uchybień mogących powodować zagrożenie życia ludzi lub bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru;

  9) opis nieprawidłowości usuniętych w toku czynności wraz ze wskazaniem skuteczności ich usunięcia.

  § 12. 1. Do przeprowadzania czynności upoważnia:

  3) komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej — strażaków pełniących służbę w komendzie powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej.

   

   

  U S T A W A

   z dnia 7 lipca 1994 r.

   Prawo budowlane.

  (J.t.: Dz. U. z 2006 r. Nr 243,poz.1623)

  Art. 56. 1. Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, jest obowiązany zawiadomić, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych, organy:

  1) (uchylony),

  2) Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

  3) (uchylony),

  4) Państwowej Straży Pożarnej

  — o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. Organy zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.

  2. Niezajęcie stanowiska przez organy, wymienione w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, traktuje się jak niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag.

   

   

  U S T A W A

   z dnia 28 października 2002 r.

  o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.

  (Dz. U. Nr 199, poz. 1671; z późn. zm.)

  Art. 29. 1. Kontrolę przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz wymagań związanych z tym przewozem, zwaną dalej „kontrolą”, wykonują:

  1) inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego — na drogach, parkingach oraz na terenie przedsiębiorcy posiadającego towary niebezpieczne;

  2) funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej — na terenie przedsiębiorcy posiadającego towary niebezpieczne;

  3) policjanci — na drogach i parkingach;

  4) funkcjonariusze Straży Granicznej — na drogach i parkingach;

  5) inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy — na terenie przedsiębiorcy posiadającego towary niebezpieczne;

  6) funkcjonariusze służby celnej;

  7) żołnierze Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organów porządkowych — w stosunku do pojazdów Sił Zbrojnych;

  8) uprawnieni pracownicy Państwowej Agencji Atomistyki — na parkingach oraz na terenie przedsiębiorcy posiadającego towary niebezpieczne;

  9) uprawnieni pracownicy Transportowego Dozoru Technicznego — na parkingach oraz na terenie przedsiębiorcy posiadającego towary niebezpieczne;

  10) uprawnieni pracownicy Inspekcji Ochrony Środowiska — na parkingach oraz na terenie przedsiębiorcy posiadającego towary niebezpieczne;

  11) uprawnieni pracownicy zarządów dróg — w miejscach określonych w ich uprawnieniach.

  4. Osoby przeprowadzające kontrolę, o których mowa w ust. 1 pkt 1—5, są obowiązane podczas każdej kontroli wypełnić listę kontrolną.

   

   

  U S T A W A

  z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

  Prawo ochrony środowiska. *

  (J.t.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150; z późn. zm.)

  Art. 269. Komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, w ramach czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych co najmniej raz w roku w zakładzie stwarzającym zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowych, ustala spełnienie wymogów bezpieczeństwa, a w szczególności czy:

  1) podjęto środki zapobiegające wystąpieniu awarii przemysłowej;

  2) zapewniono wystarczające środki ograniczające skutki awarii przemysłowej w zakładzie i poza jego granicami, uwzględniając skutki transgraniczne;

  3) dane zawarte w dokumentach, o których mowa w ustawie, takich jak zgłoszenie zakładu o zwiększonym ryzyku lub dużym ryzyku, program zapobiegania awariom, raport o bezpieczeństwie, wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy, informacje niezbędne do opracowania zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego, przedkładane właściwym organom Państwowej Straży Pożarnej — są rzetelne i odzwierciedlają stan bezpieczeństwa w zakładzie.

   


   

  Akcje informacyjne

  Kampania Społeczna MSWiA promująca szacunek dla Flagi RP i Hymnu RP

  flaga

  ...................................

  grafika

  ...................................

  Logo coRozstrzygnięcie KONKURSU

  ...................................

  "Każdy adres-kazdy adres-jest ważny"

  ...................................

  nie dla czadu...................................

   

  ...................................

  fajerwerki poradnik

  Ostrzeżenia pogody


  Zmiana 1Zmiana 2Zmiana 3
  trwa inicjalizacja, prosze czekac...Content marketing

  Licznik odwiedzin


  216517

  Dziś:100
  Ten miesiąc:2,839
  Poprzedni miesiąc:5,727

  STATYSTYKA ZDARZEŃ
  Ilość interwencji na dzień:
  17-03-2018
  Ogółem 169
  Pożary 68
  Miejscowe zagrożenia 88
  Alarmy fałszywe 13
  Ciechanów